GRATIS KOUCHE / STI
Tès

Èske mwen ta dwe fè tès? Tès se sèl fason pou konnen pou asire w ke ou gen yon STD. Si ou te gen nenpòt kontak seksyèl (sèks vajen / anal / oral/oral sèks), ou ta ka nan risk.

Ki sa ki enfeksyon seksyèlman transmisib?

Enfeksyon ki transmèt seksyèlman (STIS), refere tou kòm maladi ki transmisib seksyèlman (STDs), se enfeksyon ki pi souvan gaye nan kontak seksyèl. STIS yo pi souvan transmèt nan san, espèm, ak likid nan vajen.

Sentòm STD/STIS

Depi anpil STD prezan san okenn sentòm, nenpòt moun ki te gen vajen san pwoteksyon, fè sèks oral ak yon moun deyò nan yon relasyon monogami, ta dwe fè tès. Gen kèk STD ki ka domaje ògàn repwodiktif ki ka mennen nan enferyè ak kèk moun predispoze nan sèten kalite kansè. Li enpòtan tou pou w fè tès la si ou ansent, kèlkeswa desizyon w pran konsènan gwosès ou, pou pwòp sante ou, ak sante tibebe w la. Li enpòtan tou ke patnè w la teste tou. Nou kapab ede.

Tès pipi sa yo disponib pou gratis nan Klinik Gwosès Kominotè:

Kisa mwen ka atann nan randevou mwen an?

  • Yon manm pèsonèl la ap rankontre avèk ou pou jwenn konnen ou epi idantifye fason nou ka ede ou.
  • Yon enfimyè ap revize istwa medikal ou pou detèmine tès ki apwopriye ki baze sou pratik seksyèl ou ak istwa sante ou.
  • Yon enfimyè ap reponn kesyon ou genyen sou MALADI epi ofri ou materyèl ki soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi.”
  • Yon enfimyè ap sipèvize koleksyon echantiyon pou tès, ki gen ladan yon echantiyon pipi, jan sa endike.

Fè tès!

Pran randevou pou yon tès gwosès gratis, Ultrason, oswa Opsyon Enfòmasyon konsiltasyon.

100% Konfidansyèl | Sèvis pri

Kouman pou mwen konnen si mwen gen yon STI?

Souvan, anpil moun gen yon STI san yo pa montre sentòm yo. Se poutèt sa li enpòtan pou jwenn teste sof si w ap nan yon relasyon monogami.

Mwen deja montre sentòm yo. Kisa mwen ta dwe fè?

Si ou deja gen sentòm yo, kontakte founisè swen sante prensipal ou.

Skating Girl excited to hear about Community Pregnancy clinics free STI testing

"Lè ou fè sèks ak yon moun, ou fè sèks ak tout moun yo te fè sèks ak pou dis dènye ane yo, ak tout moun yo ak patnè yo te fè sèks ak pou dis dènye ane yo."

C. Everett Koop, MD
Ansyen chirijyen Jeneral Ameriken an

Temwayaj yo

Please Choose The Location Nearest To You.

Naples Downtown

Naples Midtown

Tanpri chwazi kote ki pi pre w la.