Tès Gwosès

Tès Gwosès Gratis

Si ou panse ou ka ansent, pwochen etap la ta dwe pwograme yon Tès Gwosès gratis nan Community Pregnancy Clinics yo.

Ou pa oblije viv pwosesis sa a pou kont ou.

Nan Community Pregnancy Clinics yo, n ap ede ou trete rezilta yo, kèlkeswa sa yo ye, nan yon fason ki pi bon pou ou ak sitiyasyon w lan. Nou gen konpasyon pou ou epi nou vle ede ou nan nenpòt fason nou kapab.

Premye bagay an premye, èske mwen ansent?

Si ou panse ou ka ansent, li enpòtan pou ou konnen chanjman k ap fèt nan kò ou ki ka endike gwosès. Sonje chak fanm diferan epi siy komen gwosès yo ka gen oswa yo ka pa gen rapò ak sitiyasyon ou lan.

Men kèk sentòm komen nan gwosès prekòs yo:

  • Règ ki pa vini
  • Anvi Vomi
  • Vomisman
  • Tete w vin sansib
  • Ou pipi souvan
  • Fatig

Jwenn repons

Nan Community Pregnancy Clinics nou ka ba ou yon tès gwosès GRATIS nan konfidansyalite. Lè ou rele pou yon randevou, n ap reponn kesyon ou yo epi ba ou èd ou bezwen pou chak etap nan chemen an.

Ki lè mwen ta dwe fè yon tès gwosès?

Daprè Healthline, "Ou ta dwe tann jiska yon semèn aprè règ ou pa vini an pou w fè yon tès gwosès la pou w ka jwenn rezilta ki pi egzak la.

Si ou pa vle tann jiskaske ou règ pa vini ou, ou ta dwe tann omwen youn (1) oubyen de (2) semèn apre ou fin fè sèks. Si ou ansent, kò ou bezwen tan pou li devlope nivo hCG ki detektab la. Sa a anjeneral pran sèt (7) a 12 jou apre enplantasyon siksè yon ze.

Ou ka resevwa yon rezilta ki pa egzat si yo fè tès la twò bonè nan sik manstriyèl ou.”

 

Èske tès gwosès ki fèt nan klinik yo pi egzak pase tès ki fèt lakay yo san preskripsyon?

Rezon prensipal ki fè yon tès gwosès ki fèt nan klinik pi egzak pase yon tès ki fèt lakay san preskripsyon se eksperyans ak frekans klinik la administre tès yo. Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou te bay plizyè santèn tès epi n ap toujou mete twous nou yo ajou pou pi frechè ak plis presizyon.

Gen anpil varyab ki mennen nan lekti ki pa kòrèk nan tès lakay yo. Nan Community Pregnancy Clinics nou fè tout sa nou kapab pou elimine varyab sa yo yon fason pou ou konnen si ou ansent oswa si ou pa ansent