Ou Panse Ou Ansent?

Gen twa pwoblèm medikal ki enpòtan pou ou ou dwe konnen anvan ou deside ki sa w ap fè aprè.

Ekografi Obstetrikal Gratis

Depi tès gwosès la pozitif, li enpòtan pou ou fè yon ekografi anvan ou pran desizyon konsènan dewoulman gwosès la.

Depistaj MST (Maladi ou pran nan fè sèks)/IST (Enfeksyon ou pran nan fè sèks)

Èske mwen ta dwe fè tès la? Tès se sèl fason pou ou byen konnen si ou gen yon MST. Si ou te gen nenpòt kontak seksyèl (sèks nan vajen/anal/oral), gen risk pou w genyen l.

Ou Panse Ou Ansent?

Gen twa pwoblèm medikal ki enpòtan pou ou ou dwe konnen anvan ou deside ki sa w ap fè aprè.

Ekografi Obstetrikal Gratis

Depi tès gwosès la pozitif, li enpòtan pou ou fè yon ekografi anvan ou pran desizyon konsènan dewoulman gwosès la.

Depistaj MST (Maladi ou pran nan fè sèks)/IST (Enfeksyon ou pran nan fè sèks)

Èske mwen ta dwe fè tès la? Tès se sèl fason pou ou byen konnen si ou gen yon MST. Si ou te gen nenpòt kontak seksyèl (sèks nan vajen/anal/oral), gen risk pou w genyen l.

Ou dwe konnen...

  1. Ou bezwen chèche konnen si gwosès ou an vyab/reyalizab.
  2. Depi gwosès ou a konfime, ou bezwen konnen egzakteman nan ki etap ou ye.
  3. Si ou ansent, ou bezwen fè tès pou Maladi ki Transmèt Seksyèlman [Sexually Transmitted Disease, STD] (MTS).

Jwenn yon klinik ki toupre ou

Tout sèvis medikal pwofesyonèl nou yo konplètman
gratis epi konfidansyèl.

Se pèsonèl medikal ki gen lisans ki asire tout sèvis yo - Direktè Medikal, Jinekològ obstetrisyen, Enfimyè diplome, ak Teknisyen ekografi.

KÒMAN NOU KAPAB EDE?

Free Pregnancy Testing

Tès Gwosès Gratis

Konfime gwosès ou a ak yon tès gwosès gratis, ki gen bon jan kalite laboratwa.

Free Ultrasound

Ekografi Gratis

Kliyan yo kapab benefisye ekografi obstetrikal gratis men ki limite pou detèmine vyabilite gwosès la, aprè yo fin resevwa yon tès gwosès pozitif nan klinik nou an,

Free STI Testing

Tès Pou Detèmine Enfeksyon ki Transmisib Seksyèlman (ETS)

Si w gen yon MST/ETS epi w fè yon avòtman, w ap mete pwòp sante w an danje, sa ki kapab lakòz ou paka fè pitit.

Free Counseling

Konsèy ak Edikasyon

Kèlkeswa defi ou ka rankontre, ekip nou an la pou kontinye ba w swen epi akonpanye ou nan vwayaj ou a.

Abortion Pill Reversal

Ranvèsman konprime Avòtman an

Èske w te pran konprime pou avòtman an (Mifeprex oswa RU-486) epi w regrèt desizyon w lan? Li ka pa twò ta pou ou sove gwosès ou a, rele imedyatman nan: 877-558-0333.

KÒMAN NOU KAPAB EDE?

Free Pregnancy Testing

Tès Gwosès Gratis

Konfime gwosès ou a ak yon tès gwosès gratis, ki gen bon jan kalite laboratwa.

Free Ultrasound

Ekografi Gratis

Kliyan yo kapab benefisye ekografi obstetrikal gratis men ki limite pou detèmine vyabilite gwosès la, aprè yo fin resevwa yon tès gwosès pozitif nan klinik nou an,

Free STI Testing

Tès Pou Detèmine Enfeksyon ki Transmisib Seksyèlman

Si w gen yon MST/ETS epi w fè yon avòtman, w ap mete pwòp sante w an danje, sa ki kapab lakòz ou paka fè pitit.

Free Counseling

Konsèy ak Edikasyon

Kèlkeswa defi ou ka rankontre, ekip nou an la pou kontinye ba w swen epi akonpanye ou nan vwayaj ou a.

Abortion Pill Reversal

Ranvèsman konprime Avòtman an

Èske w te pran konprime pou avòtman an (Mifeprex oswa RU-486) epi w regrèt desizyon w lan? Li ka pa twò ta pou ou sove gwosès ou a, rele imedyatman nan: 877-558-0333.

pill-icon

Èske w regrèt ou te bwè konprime pou avòtman an?

Gade pou w aprann plis

Community Pregnancy Clinics | Sante W Se Preyokipasyon Nou
Play Video

Nan Community Pregnancy Clinics, Nou la pou ou! Nou ofri tès gwosès gratis, iltrason gratis, tès Enfeksyon ki Transmèt Seksyèlman [Sexually Transmitted Infection, STI] gratis, ak sipò gratis pandan ak apre gwosès ou.

Vfizite Lokal Nou Yo

Naples - Anba Lavil

KLINIK NAPLES ANBA LAVIL

940 Fifth Avenue North
Naples, FL 34102
(239) 262-2381

Fort Myers

FORT MYERS

8660 College Pkwy.,
Suite 200
Fort Myers, FL 33919
(239) 689-1543

Sarasota

SARASOTA

1419 7th Street
Sarasota, FL 34236
(941) 260-5427

Gainesville

GAINESVILLE

1800 West University Ave.,
Suite 310
Gainesville, FL 32603
(352) 681-4411

Klinik Mobil I

Klinik Mobil II

KLINIK NAPLES ANBA LAVIL

940 Fifth Avenue North
Naples, FL 34102
(239) 262-2381

FORT MYERS

8660 College Pkwy.,
Suite 200
Fort Myers, FL 33919
(239) 689-1543

SARASOTA

1419 7th Street
Sarasota, FL 34236
(941) 260-5427

GAINESVILLE

1800 West University Ave.,
Suite 310
Gainesville, FL 32603
(352) 681-4411

Ou ka fè sa