Yon pa nan libète

Community Pregnancy Clinics ap libere plizyè milye fanm nan tout eta Florida a. Li de avòtman Lib de dezespwa Lib de izolasyon. Ane pase, 2,070 fanm te jwenn bon jan swen, konpasyon, ak pèsonèl medikal pwofesyonèl CPCI a te chwazi, epi ou te ka youn nan fanm sa yo. Si w ap chèche èd pou gwosès, sant resous gwosès nou an la pou ou. Li istwa yon fanm lavi l te chanje aprè li te vin nan klinik gratis pou gwosès nou an.

Temwanyaj Kliyan an

Pozitif Gade mwen gade de liy woz sa yo, lespri m kòmanse panike. Mwen pa kapab fè sa a. Mwen pa kapab fè sa a. Mwen pa kapab fè sa a. Mwen mete figi m nan men m epi do m apiye nan miray la, mwen glise desann chita atè a nan twalèt la ki te byen frèt. Mwen pa kapab ap pran swen yon lòt pitit. Mwen gade tès la ankò. Petèt m pa t wè l byen. Men, menm nan vizyon twoub mwen an, de liy woz sa yo te la malgre tou. Finans nou yo deja tèlman chaje. Pa gen okenn mwayen pou n ta fè sa mache. Menm lè a, mwen te tande bri ri ak rèl timoun nou yo k ap jwe nan lòt chanm lan. Ki sa mari m ap panse? Apre douz lane maryaj, nou tou de te travay di, toujou ap enkyete nou pou nou pran swen kat pitit nou yo. Nou pa pale sou estrès la, men li afekte nou.

Mwen te lonje men m te pwan telefòn mwen an bò lavabo a. Sa a tout ka fini. Mwen te siye dlo nan je m epi mwen tape ”Planned Parenthood” nan Google. Yon avòtman ka fini ak tout bagay. Yon minit aprè, mwen te gen yon randevou ki pwograme. Mwen pa t vle fè yon avòtman, men mwen te santi tankou se te sèl chwa mwen te genyen. Kèk jou aprè, mwen pa t ka panse byen, mwen te monte machin mwen an pou m te ale nan Planned Parenthood la. Toutotan m ap apwoche, lespri m ap panike epi kè m ap kase. Mwen renmen timoun mwen yo, men mwen pa ka okipe yon lòt.

Pandan m ap antre nan pakin nan, mwen wè yon gwoup moun ki kanpe deyò a. Youn nan siy mwen te li yo se “nou ka ede w.” Yo te sanble janti, men mwen pa t wè ki jan yon moun te ka ede m kounye a. Mwen te santi mwen poukont mwen. Mwen te twò wont pou m gade nenpòt nan yo nan je, mwen soti nan machin mwen an epi mwen pase bò gwoup la ak tèt mwen bese. Mwen louvri pòt Planned Parenthood la epi mwen te antre anndan an. Menm lè a, yon frison moute nan kolòn vètebral mwen, epi mwen pa t kapab fè yon lòt pa. Mwen sou wout pou m tiye pitit mwen an. Mwen retounen ak dlo k ap koule nan je m. Pandan m ap tranble san rete, mwen rive jwenn pòt la. Mwen pa t konn sa a nan moman sa a, men sa a te yon pa nan libète a.

Youn nan fanm nan gwoup la te vin jwenn mwen. Epi mwen tèlman rekonesan paske li te fè sa. Mwen pa sonje egzakteman sa li te di, men mwen sonje jantiyès li. Li te konnen mwen te bezwen èd, e mwen te vle jwenn èd. Li te gide m jantiman nan lari a kote li te eksplike m se yon inite mobil yon sant gwosès lokal ki te bay sèvis gratis. Mwen te antre anndan epi yon enfimyè ki janti ki te chita sou yon kanape te akeyi m epi li te konsole m pandan m t ap eseye sispann tranble. Mwen pa t janm rankontre medam sa yo anvan, men mwen te santi m an sekirite.

Enfimyè a t ap koute pandan m t ap esplike ak dlo nan je m ki jan mari m ak mwen t ap lite ak finans nou ak sa n ap bay kat pitit nou yo.. Mwen pa menm ka vlope tèt mwen nan panse a gen yon lòt timoun. Mwen pa konnen si sa posib menm. Tout sa mwen konnen se ke mwen pa t kapab fè yon lòt pa nan batiman sa a. Enfimyè a t ap koute e li t ap souke tèt li. Sa te fè m byen pou m te pale de sa ki te nan tèt mwen depi plizyè jou. Mwen te santi yo tande m. Non sèlman mwen te santi m tande, men enfimyè a te ede m reyalize, li te posib pou m pran swen yon lòt timoun. Enfimyè a te pataje avè m plizyè resous finansyè ki ta ka ede sitiyasyon fanmi nou an. Mwen te santi m ka respire ankò.

Enfimyè a panche devan. Li mande m “èske w anvi wè bebe w la?” Wi, m panse sa. Nan kèk minit sèlman, mwen t ap gade kè ti bebe mwen an k ap bat sou ekran an. Ti bebe mwen an. Mwen tonbe kriye paske mwen reyalize mwen pa t lwen tiye pwòp pitit mwen an, konnye a mwen te kapab wè l tèlman klè. Ki jan mwen te fè rive la a? Mwen mande enfimyè a. Lawont te akable m. “Ou te antre la, men ou te gen kouraj tou pou soti,” enfimyè a te di m. Te gen lanmou, pa t gen jijman.

Nou te pwograme yon swivi ekografi, pou mari m te kapab wè ti bebe nou an k ap grandi anndan vant mwen. Mwen te ale nan inite mobil sa a ak yon lonbraj lawont, epi mwen te kite l ak yon limyè lavi. Mwen tèlman rekonesan.

Si w santi w kontrarye akoz sante seksyèl ou, Community Pregnancy Clinics yo la pou ede w. Pèsonèl medikal byen atansyone nou yo ki nan Naples, Fort Myers, Sarasota, ak Gainesville yo pare pou ede w. Pran yon randevou pou tès ETS gratis, tès gwosès, oswa ekografi jodi a menm.