Yon istwa konsènan ranvèsman konprime avòtman an

Rachel (non prete) se yon etidyan nan University of Florida. Aprè li te vin konnen li ansent san l pa t atann, li te vin nan sant resous pou gwosès nou an nan Gainesville pou li te ka jwenn èd. Nan sal konsèy la, Rachèl t ap eksplike manman li t ap ensiste pou l fè yon avòtman. Enfimyè nou an te chita ak Rachel li t ap koute l k ap eksplike presyon manman l t ap ba li pou li te fini ak gwosès la. Aprè li te fin bay Rachel yon tès gwosès gratis ak fè li fè yon ekografi, enfimyè nou an te pale ak Rachel sou reyalite avòtman ak risk fizik, emosyonèl ak espirityèl li genyen. Li te fè tout sa li kapab pou li ankouraje Rachèl pou li chwazi lavi.

Avèk yon vizyon fokalize epi ak vwa manman l nan tèt li, Rachel kite CPCI epi li ale nan Planned Parenthood. Rive li rive, doktè a preskri li konprime avòtman an pou mete fen nan gwosès li. Aprè li fin pran premye konprime avòtman an, Rachel te ale lakay li poukont li. Li te regrèt desizyon li te pran an, li al chèche sou entènèt ki èd ki ka disponib epi li kontakte liy dirèk Abortion Pill Reversal la nan menm sware a. Liy dirèk la te mete Rachel an kontak ak CPCI a, epi ekip nou an te reyini byen vit pou mete l sou pwotokòl Ranvèsman Konprime Avòtman an pou defèt efè premye konprime avòtman an. Kòm rezilta, ti bebe Rachel la te sove. Akoz manman l ki pa t dakò a, Rachel kenbe gwosès la pou li sèlman. Men li pa t poukont li. Erezman, klinik Gainesville nou an te la pou sipòte Rachel, epi pandan tout nèf mwa ki vin aprè yo, Ekip nou an te vin tounen fanmi adoptif li. Rachel te gen yon ti bebe ki an sante, epi li sot vizite klinik Gainesville nou an ak menaj li pou pran kado pou tibebe yo a!

Si w abite nan zòn Gainesville epi w bezwen sèvis nou yo, pran yon randevou jodi a menm!

Community Pregnancy Clinics nan Gainesville

1800 W University Ave, Suite 310, Gainesville, FL 32603