AVAN OU ITILIZE SIT SA A, TANPRI LI KONDISYON ITILIZASYON YO AK POLITIK KONFIDANSYALITE SA YO AK ANPIL ATANSYON. Lè ou itilize sit sa a, ou dakò ak tèm ak kondisyon sa yo nan itilizasyon ak règleman konsènan enfòmasyon prive yo. Nou rezève dwa pou nou modifye yo nenpòt ki lè. Ou ta dwe verifye tèm ak kondisyon sa yo detanzantan pou ou gade chanjman yo. Lè ou sèvi ak sit sa a apre nou afiche nenpòt chanjman nan tèm ak kondisyon sa yo, ou dakò aksepte chanjman sa yo, kit ou te revize yo oswa ou pa te revize yo. Si nenpòt ki lè ou chwazi pa aksepte tèm ak kondisyon pou itilize sa yo, tanpri pa sèvi ak sit sa a.

Kondisyon Itilizasyon

Tèm ak kondisyon sa yo aplike pou ou sèvi ak tout sit ak sèvis Community Pregnancy Clinics yo genyen oswa bay sèvis, ak òganizasyon ki afilye yo ak nenpòt lòt sit nou genyen oswa bay sèvis, genyen epi bay sèvis oswa ka genyen oswa ka bay sèvis a lavni (“Sit yo” kolektivman).

Gid Jeneral

Nou fè tout tantativ ki rezonab pou nou bay bon jan enfòmasyon, men kèk enfòmasyon ki espesifye sou sit yo oswa ki aksesib sou sit yo konpile oswa yon moun ki pa anplwaye nou oswa ki pa anba kontwòl anplwaye nou yo pwodwi, enfòmasyon sa yo ka pa twò konplè oswa ka pa egzat. An konsekans, nou pa kapab apwouve epi nou pa andose oswa reprezante fyabilite oswa presizyon nan tout kontni oswa enfòmasyon ki distribye atravè oswa ki aksesib sou sit yo. La ou dakò konfyans ou fè nenpòt kontni oswa enfòmasyon ki distribye atravè oswa ki aksesib sou sit yo se sou responsablite ou sèlman yo ye.

Lyen

Tèm ak kondisyon sa yo aplike sèlman pou sit nou yo, yo pa aplike pou sit lòt konpayi yo oswa òganizasyon yo, menm sa sit nou an ka voye w sou yo dirèkteman yo. Nou pa responsab pou disponiblite okenn lòt sit youn nan sit sa yo ta voye w. Nou pa apwouve oswa pran responsablite pou kontni, piblisite, pwodwi oswa lòt materyèl ki disponib atravè nenpòt lòt sit. Nou pa responsab pou kontni nenpòt sit ki ka lye ak sit nou yo. Yo bay lyen sa yo pou pwòp konfò ou sèlman epi ou jwenn aksè ak yo pou pwòp risk ou.

Pwoteksyon dwa otè yo

Nou respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun, epi nou mande pou moun ki itilize Sit yo fè menm bagay la. Nan sikonstans apwopriye, nou ap mete fen nan enskripsyon nenpòt itilizatè ki angaje yo nan nenpòt aktivite ki ka vyole dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun, ki gen ladan respè dwa otè yo. Tout tèks, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal sou sit yo se pwopriyete òganizasyon nou an. Materyèl sa yo anba pwoteksyon copyright U.S. epi, eksepte atik sa yo rekonèt kòm pwopriyetè lòt moun, yo pa ka itilize, kopye, transmèt, oswa repwodwi an antye oswa an pati san konsantman òganizasyon nou an ki eksprime alekri. Itilizasyon nenpòt nan tèks, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal nou yo pa klèman otorize pou nenpòt ki rezon oswa rezon ki entèdi. Itilizasyon tèks, grafik, videyo, kòd sous, ak kontni editoryal yo san otorizasyon ka vyole lwa sou mak komèsyal, dwa, lwa sivil ak kriminèl, ak lwa sou enfòmasyon prive ak piblisite. Sòf si nou di otreman, ou ka jwenn aksè ak materyèl ki sou sit yo sèlman pou itilizasyon pèsonèl ou. Sa vle di ou ka telechaje yon kopi materyèl ki afiche sou yon sèl òdinatè pou itilizasyon pèsonèl ou, ki pa komèsyal itilizasyon pou lakay sèlman, toutotan ou pa chanje ni efase okenn avi sou atribisyon otè a, mak komèsyal, lejand oswa dwa. Lè ou telechaje materyèl ki gen dwa otè ou pa gen okenn dwa pwopriyetè sou materyèl sa a. Nou rezève tout dwa daprè lwa Etazini ak lwa entènasyonal yo.

Deklarasyon non-responsabilite nou

Sèvis yo, pwodwi ak materyèl sou sit sa a yo bay "jan yo ye a" epi san okenn garanti, lo ka swa eksprime oswa enplisit. Nou refize tout garanti, eksprime oswa enplisit, ki gen ladan men ki pa limite a garanti enplisit nan kalite komèsan ak kondisyon fizik pou yon objektif patikilye. Ni nou ni okenn nan founisè respektif nou yo pa garanti okenn fonksyon ki sou sit yo ap san enteripsyon oswa san erè, ni domaj yo pral korije, oswa sit yo oswa sèvè ki fè yo disponib yo pa gen viris oswa lòt konpozan danjere. Ni nou ni okenn nan founisè respektif nou yo pa garanti oswa fè okenn reprezantasyon konsènan itilizasyon oswa rezilta yo nan itilizasyon sèvis yo, pwodwi oswa materyèl nan sit sa a an tèm de ekzaktitid, presizyon, fyabilite, oswa otreman. Ou (epi pa nou menm oswa nenpòt nan founisè respektif nou yo) responsab tout pri tout sèvis yo, reparasyon oswa koreksyon ki nesesè nan sistèm ou an. Lwa ki aplikab yo ka pa pèmèt esklizyon garanti enplisit yo, kidonk esklizyon ki anwo a ka pa aplike pou ou.

Limitasyon nan Responsablite

Anba okenn sikonstans, ki gen ladan men san n pa limite a neglijans, nou menm oswa nenpòt nan founisè nou yo pral responsab pou nenpòt domaj espesyal oswa konsekan ki lakòz itilizasyon, oswa enkapasite pou itilize materyèl yo sou sit yo, oswa nenpòt pwodwi oswa sèvis yo bay daprè sit yo, menm si yo avize sou posiblite pou gen domaj sa yo. Lwa ki aplikab yo ka pa pèmèt limitasyon oswa esklizyon responsablite oswa domaj aksidan oswa konsekan, kidonk limitasyon oswa esklizyon ki anwo a ka pa aplike pou ou. Nan okenn ka, responsablite total nou oswa nenpòt nan founisè nou yo anvè ou pou tout domaj, pèt, ak sa k kòz aksyon (swa nan kontra, abi, oswa otreman) ki depase kantite lajan ou te peye nou an, si genyen, pou jwenn aksè ak sit yo.

Dedomajman

Ou dakò pou defann, dedomaje, epi kenbe òganizasyon nou an ak tout afilye nou yo, anplwaye, direktè, ofisye, ajan, founisè materyèl oswa kominikasyon, ak founisè sèvis entènèt yo san danje soti nan nenpòt oswa tout pèt, responsablite, reklamasyon, depans, ak rekonpans domaj, ki gen ladan, men pa limite a frè avoka, ki rive nan nenpòt reklamasyon, aksyon, oswa demann, lè ou sèvi ak oswa ki lye avèk soumisyon, transmisyon, afichaj, emisyon, oswa lòt kominikasyon ak oswa sou sit yo.

Garanti

Materyèl referans ak enfòmasyon ki sou sit yo fèt sèlman pou enfòmasyon pèsonèl ou. Nou pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan kontni Sit yo oswa enfòmasyon oswa lòt materyèl ki aksesib sou sit yo.

Enfòmasyon nou jwenn atravè sit yo pa reprezante konsèy medikal, jiridik, oswa lòt konsèy pwofesyonèl

Enfòmasyon ki genyen sou sit sa yo oswa yo transmèt ba ou elektwonikman an repons a yon mesaj ou voye pa gen entansyon ni enplike nan konstitye konsèy medikal, dyagnostik, oswa tretman. Toujou vizite oswa pale an pèsòn ak yon founisè sèvis sante ki kalifye anvan ou kòmanse ak premye tretman oswa ak nenpòt kesyon ou ka genyen konsènan yon kondisyon medikal. Sit sa yo pa pratike medsin dirèkteman oswa endirèkteman oswa pa bay konsèy medikal kòm yon pati nan sèvis sa a. Anplis de sa, pa gen anyen ki nan sit sa yo ki gen entansyon oswa ki konstitye konsèy legal, epi itilizatè yo ta dwe toujou chèche konsèy nan yon avoka apwopriye oswa lòt pwofesyonèl konsènan kesyon endividyèl oswa enkyetid nan yon nati legal oswa pwofesyonèl. Nou pa asime okenn responsablite pou okenn dyagnostik, tretman, desizyon yo pran, oswa aksyon yo pran nan depandans sou enfòmasyon ki nan sit sa yo oswa nenpòt lòt sit entènèt ki lye ak li nan nenpòt fason.

Pèmisyon Paran yo

Kèk nan enfòmasyon ki disponib sou sit yo konsène sijè sèks yo epi yo ka pa apwopriye pou timoun yo. Anplis de sa, Sit yo pa dirije pou timoun ki poko gen 13 lane epi nou pa pral fè espre kolekte enfòmasyon pèsonèl ki idantifye nan men timoun ki poko gen 13 lane. Nou rekòmande ak fòs pou paran yo patisipe nan eksplorasyon pitit yo sou entènèt la ak nenpòt sèvis sou Entènèt epi sèvi ak kontwòl paran navigatè yo pou limite zòn nan entènèt la pitit yo gen aksè a.

Deklarasyon Divilgasyon inifòm

IRS rekonèt òganizasyon nou an kòm yon ministè ki pa peye taks daprè Seksyon 501(c)(3) Kòd Sèvis Revni Entèn la, epi kado se taks dediktib nan limit lalwa pèmèt.

California: Deklarasyon finansyè nou an disponib sou demann. Yo ka dedwi 100 pousan kado ou dapre lwa taks sou revni federal ak leta. Si ou abite nan California epi ou te ba nou enfòmasyon pèsonèl idantifyan ou, ou ka mande enfòmasyon yon fwa pa ane kalandriye sou divilgasyon nou nan sèten kategori enfòmasyon pèsonèl ou idantifye bay twazyèm pati pou rezon maketin dirèk yo. Demann sa yo dwe soumèt ba nou alekri nan adrès ki anba a. Florida: OU KA JWENN YON KOPI ENSKRIPSYON OFISYÈL AK ENFÒMASYON FINANSYÈ YO NAN DIVIZYON SÈVIS KONSOMATÈ LOU RELE GRATIS NAN, 1-800-435-7352. ENSKRIPSYON PA ENPLIKE ANDÒSMAN, APWOBASYON, OSWA REKÒMANDASYON LETA. Georgia: Sou demann, nou pral bay yon deskripsyon konplè epi ki jis sou pwogram sa a ak lòt pwogram li yo, ak yon deklarasyon finansye oswa yon rezime. Maryland: Yon kopi deklarasyon finansye aktyèl la disponib sou demann. Pou depans pou kopi ak poste, dokiman enskripsyon ak lòt enfòmasyon disponib nan Sekretè Deta Maryland. Minnesota: Yo ka dedwi 100 pousan don w yo kòm yon kontribisyon karitatif daprè lwa federal ak eta ki relatif ak taks sou revni yo. Mississippi: Pou ou jwenn enskripsyon ofisyèl la ak enfòmasyon finansyè nan biwo Sekretè Deta Mississippi a, rele 1-888-236-6167. Enskripsyon Sekretè Deta a fè a pa vle di apwobasyon. New Jersey: POU OU KA JWENN ENFÒMASYON KI DEPOZE NAN BIWO PWOKIRÈ JENERAL LA KONSÈNAN SOLISITASYON CHARITAB SA YO, RELE NAN 973-504-6245. ENSKRIPSYON PA VLE DI APWOBASYON. New York: Sou demann, yon kopi dènye rapò anyèl ki te depoze nan biwo Pwokirè Jeneral la disponib nan men nou oswa nan Biwo Charitab Pwokirè Jeneral Eta New York la, Attn: Kolektè Dèt, Depatman Deta, 120 Broadway, New York, New York 10271. North Carolina: Gen enfòmasyon finansyè sou nou ki disponib nan Branch Lisans Eta a nan 1-888-830-4989. Lisans lan pa yon aprobasyon eta a. Pennsylvania: Ou ka jwenn enskripsyon ofisyèl nou an ak enfòmasyon finansyè nou yo nan men Depatman Deta Pennsylvania lè ou rele nan nimewo gratis Pennsylvania a, 1-800-732-0999. Enskripsyon pa vle di aprobasyon. Virginia: Gen yon deklarasyon finansyè ki disponib nan Divizyon Afè Konsomatè Eta a nan Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè sou demann. Washington: Deklarasyon enskripsyon Lwa sou Solisitasyon Charitab (Charitable Solicitation Act) la depoze nan biwo Sekretè Deta a. Pou plis enfòmasyon, rele 1-800-332-4483. West Virginia: Rezidan West Virginia yo ka jwenn yon rezime enskripsyon ak dokiman finansyè yo nan men Sekretè Deta, State Capitol, Charleston, West Virginia 24305. Enskripsyon pa vle di aprobasyon.

Avi Digital Millennium Copyright Act

Jan Seksyon 512(c)(2) Tit 17 Kòd Etazini an egzijel la, si ou kwè nenpòt elemanl ki sou sit yo vyole dwa ou, ou dwe voye yon avi konsènan yon prezime vyolasyon ba nou nan adrès sa a:

Non Ajan ki responsab pou Resevwa Notifikasyon Reklamasyon an: Pam Stenzel

Enfraksyon: _______________________

Adrès: 940 Fifth Avenue, North Naples, FL 34102

Nimewo Telefòn: 612-812-1284

Imèl: pamstenz819@gmail.com

Pou l kapab efikas, Seksyon 512(c)(3) (A) nan Tit 17 nan Kòd Etazini an egzije pou notifikasyon ou yo konsènan yon posib enfraksyon se yon kominikasyon ki ekri epi ki gen ladan l kèk eleman ki eksplike nan seksyon sa a ladan l. Tanpri konsilte estati a pou plis detay.