Sanzabri pa oblije vle di san espwa

Sa gen kèk semèn, yon koup sanzabri te vin nan lokalCommunity Pregnancy Clinics ki nan Fort Myers ak yon tibebe 15 mwa yo genyen. Manman an t ap mande: “Èske mwen ansent?” Se kon sa, enfimyè nou an te ofri yo yon tès gwosès gratis ansanm ak asistans materyèl pou ti gason yo a. Akoz sitiyasyon finansyè yo, koup la pa t sèten de ki sa yo t ap fè si yo te ansent ankò. Pandan l te chita ak koup la nan sal konsèy la, enfimyè nou an te trete yo ak diyite ak lanmou ak ekout pandan yo t ap eksplike sikonstans yo. Koup la te sanzabri depi yon (1) lane epi yo t ap viv nan machin yo depi sis (6) mwa. Fanmi yo t ap ede yo, men dènyèman yo te sispann reponn. Li klè, yo t ap fè fas ak yon sitiyasyon ki difisil.

Aprè li fin konprann sikonstans difisil fanmi an, enfimyè nou an bay manman an yon tès gwosès. Aprè yo fin fè tès la, koup la t ap ret tann avèk anpil angwas nan sal konsèy la. Ki jan n ap fè pou n okipe yon lòt ti bebe? Ki kote n ap viv? Ki jan nou ka fè pou sa a mache?

Aprè kèk minit, enfimyè nou an te chita ak koup la epi l te ba yo rezilta tès yo a ki pozitif. Li kontinye eksplike ki jan sant resous gwosès nou an ak òganizasyon asosye nou yo ka ba yo èd finansyè ak materyèl y ap gen bezwen yo. Malgre sitiyasyon difisil yo, koup la deside chwazi lavi epi kontinye ak gwosès la.

Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou kontinye sipòte kliyan nou yo kèlkeswa desizyon yo pran pou gwosès yo. Tou depan de bezwen yo, nou refere kliyan yo bay òganizasyon asosye nou yo ki ofri sèvis medikal, klas pou gwosès, sèvis sante mantal, resous gadri, asistans jiridik, sèvis adopsyon, sèvis sosyal, abri/lojman, resous travay, ak pwogram konsèy.

Nan fen randevou a, enfimyè nou an refere koup la bay Better Together, Healthy Start, ak The Clothes Closet. Lè nou ofri opòtinite travay sa yo ak yon altènatif nan fanmi akèy, koup la te trè enterese nan Better Together. Enfimyè Fort Myers nou an ap kontinye suiv koup la pandan tout gwosès la epi l ap ofri yo sipò materyèl ak emosyonèl jiska 3 zan aprè tibebe a fin fèt.

Si w santi w nan yon sitiyasyon kote w san espwa, Community Pregnancy Clinics yo la pou ede w. Nou gen klinik nan Naples, Fort Myers, Sarasota, ak Gainesville. Pran yon randevou nan youn nan klinik pou gwosès gratis nou yo jodi a menm.