Sante Fanm

Sante
Fanm

Pran desizyon sou sante ou mande pou ou byen enfòme.

Twa bagay ou ta dwe konnen anvan ou deside avòte

Aprè ou fin fè yon tès gwosès ki soti pozitif, gen enfòmasyon ou dwe genyen k ap kritik nan kad desizyon w ap pran konsènan opsyon ou yo pou ou avanse pi devan.
Ou bezwen konnen 3 bagay sa yo.

1. KONNEN ou ansent

2. KONNEN gwosès la solid epi li atenn laj jèstasyonèl li

3. KONNEN si ou pa gen MTS

Ou bezwen chèche konnen si gwosès ou an vyab/reyalizab.

Apeprè 20% nan gwosès yo pa reyalizab. Sa vle di yon bagay pa t byen mache epi gwosès la gen chans pou li kanpe poukont li. Yon tès gwosès ki soti pozitif pa ka konfime si ou ansent. Sèl fason pou konfime vyabilite yon gwosès medikalman se lè ou fè yon ekografi. Gen plizyè rezon ki fè yon gwosès ka reyalizab. Ekip medikal nou an ap pran tan pou reponn tout kesyon ou yo.

Depi gwosès ou a konfime, ou bezwen konnen egzakteman nan ki etap ou ye.

Lè ou konnen egzakteman nan ki etap gwosès ou a ye, sa ap ede ou detèmine ki opsyon ki disponib pou ou. Kit ou ap konsidere revokasyon, paran, oswa adopsyon, gen diferan pwosedi, depans, ak lòt pwoblèm medikal ki varye selon konbyen semèn ou ansent. Sèl fason pou konnen egzakteman nan ki stad ou ye se lè ou fè yon ekografi epi pran mezi ti bebe a.

Li enpòtan pou ou pa fè yon avòtman chimik oswa pran konprime pou avòtman yo san yo pa fè yon ekografi anvan pou verifye vyabilite gwosès la ak laj jestasyonèl gwosès la.

Risk pou pran konprime Avòtman Chimik san ou pa fè yon ekografi:

  • Gwosès Ektopik
  • Avòtman ki pa konplè
  • Enfeksyon
  • Emoraji