Ranvèsman konprime Avòtman an

Ranvèsman
Konprime Avòtman an

Èske ou te pran premye dòz nan Konprime pou Avòtman an (Mifeprex oswa RU) -486)? Èske ou regrèt desizyon w lan epi ou swete ranvèse efè konprime avòtman an? Nou ka ede ou!

La se yon pwosesis ki efikas ki rele Ranvèsman Konprime Avòtman [Abortion Pill Reversal, APR] k ap bay pitit ou a yon dezyèm chans nan lavi.

Pwosedi medikal ki san danje epi ki pwouve sa a sove anpil lavi nan avòtman ak yon ti kal risk oswa san okenn efè segondè pou manman an ak timoun ki poko fèt la.

Li ka pa twò ta pou ou sove gwosès ou a.

Nou konnen yon gwosès ki pa planifye ka fè pè epi anpil fanm pran desizyon pou yo avòte lè yo pè ak lè yo estrese. Nou konnen apre kèk tan, anpil fanm chanje lide konsènan yon avòtman chimik. Rele kounye a pou resevwa asistans imedya.

  • Rele liy dirèk nou an 877 558 0333 oswa konekte ak yon moun atravè chat an dirèk la, ale sou: https://www.abortionpillreversal.com/
  • Yon Pwofesyonèl Swen Sante ki nan apèl la ap poze ou kèk kesyon debaz pou wè si yon ranvèsman posib.
  • Pwofesyonèl Swen Sante a pra mete ou an kontak ak yon doktè oswa yon founisè medikal nan zòn ou an pou kòmanse tretman an si se sa ou chwazi.

Tande Dr Brent Boles, yon Jinekològ obstretisyen ki ap pratike, ki sètifye nan konsèy la pandan prèske twa deseni, ak Direktè Medikal pou Heartbeat International la pandan l ap pale sou sa ou bezwen konnen anvan ou pran konprime pou Avòtman an.

Play Video

Jwenn enfòmasyon ou bezwen yo pou w ka pran pi bon desizyon an pou ou.

Nou vle ou gen konfyans epi genyen enfòmasyon ou bezwen yo pou ou fè bon chwa a. Ou ka aprann plis sou pwosesis Ranvèsman konprime Avòtman lè ou al gade sit entènèt APR la.

Ki tretman pou ranvèsman konprime avòtman an?

Y ap fè yon ekografi pi vit posib pou konfime batman kè, plasman, epi konfime dat gwosès la. Doktè a oswa yon lòt founisè medikal la pral preskri w pwojestewòn, yo bay kòm yon konprime yo dwe pran nan bouch oswa nan vajen oswa pètèt pa piki nan misk. An jeneral, tretman an ap kontinye pandan premye trimès gwosès la.

Ki pousantaj siksè ranvèsman konprime avòtman an genyen?

Premye etid APR yo montre pousantaj siksè a se 64-68%.

Klinik avòtman an te di mwen dwe konplete avòtman an; èske se vre?

Non, li totalman san danje epi li posib pou ou chanje lide epi pou w pa fin fè avòtman an. Menm si ou te kòmanse pwosesis avòtman chimik la, ranvèsman an ka toujou yon chwa pou ou.

Pou ki sa yo itilize pwojestewòn nan ranvèsman an?

Pwojestewòn se òmòn natirèl nan kò yon fanm ki nesesè pou nouri ak soutni yon gwosès. Lè nou bay pwojestewòn anplis, nou espere depase premye konprime avòtman an pou nou ka ranvèse efè yo. Premye konprime nan rejim konprime avòtman an bloke aksyon pwojestewòn nan, li bay opòtinite pou sove gwosès la.