Pou Gason

Konfime Gwosès patnè w la

Community Pregnancy Clinics yo la pou ni pou ou, ni patnè w la. Si l ap mande, “Èske mwen ansent?” premye etap la se vini pou yon tès gwosès gratis ki gen bon jan kalite laboratwa nan youn nan senk lokal nou yo. Si tès gwosès la pozitif, w ap gen kèk gwo desizyon pou w pran.

Patisipasyon w enpòtan

Li enpòtan pou w di patnè w la sa w panse epi pou nou diskite sou sa chak nan nou panse ki pi bon. Ou fè pati gwosès sa a, sa ou panse, santi epi vle konte. An reyalite, opinyon ou ka plis enfliyanse patnè w la. Menmsi w ou ta panse pi bon bagay ou te ka fè se di patnè w la w ap “sipòte li kèlkeswa sa ki rive”, sa ka kominike mesaj opoze a, li ka konprann tout responsablite a sou kont li epi se li menm ki pou regle “pwoblèm” li. Ofri pou ale fè tès gwosès la ak/oswa ekografi a ak patnè w la epi enfòme w sou tout opsyon ou genyen yo kòm yon potansyèl papa. Nou de a gen anpil desizyon pou nou pran epi plis nou pran yo ansanm, se plis y ap pi bon. Kèlkeswa desizyon ou menm ak patnè w la pran pou gwosès la, chwa a ap gen enpak sou ou. Epi sonje, sant resous pou gwosès nou an la pou nou tou de nan chak etap.

Ou anvizaje avòte?

Menmsi avòtman an ta sanble yon solisyon rapid nan ka yon gwosès inatandi, gen risk fizik pou patnè w la anplis efè emosyonèl ak espirityèl pou ou menm ak patnè w la. Chache konnen pwosedi avòtman yo epi pale ouvètman ak patnè w la sou fason chwa sa a ka afekte nou. Si ou an dezakò ak patnè w la konsènan desizyon gwosès la, nou ka bay yon espas net kote nou ka pale sou sa nou chak panse epi pou nou resevwa sipò.

Kit ou anvizaje avòtman chirijikal, konprime pou avòtman, adopsyon, oswa vin paran, nan Community Pregnancy Clinics nou ka sipòte w nan wòl ou kòm papa epi diskite sou enpak chak opsyon ap genyen sou lavi w. Pote panse w yo, kesyon w yo, ak enkyetid ou yo epi pran yon randevou pou ou menm ak patnè w la pou nou rankontre ak youn nan anplwaye nou yo.

Nou vle ede w. Pran yon randevou nan klinik nou yo nan Naples, Fort Myers, Sarasota, oswa Gainesville jodi a menm.