Politik Konfidansyalite

Politik Konfidansyalite

Nou pran angajman pou pwoteje vi prive ak sekirite itilizatè sit nou yo. Règ sou enfòmasyon prive sa a pral ba ou konsèy sou fason nou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou yo, ak sou ki chwa ou genyen konsènan itilizasyon enfòmasyon sa yo. Lè ou sèvi ak sit nou yo, ou dakò pou trete enfòmasyon ou yo jan sa endike nan Règleman sou Enfòmasyon Prive sa a, kounye a epi jan nou amande. Avi sou Pratik Konfidansyalite (Notice of Privacy Practices, NPP) nou afiche piblikman nan chak klinik ak sou chak fòm demann pou sèvis yo. Ou ka mande yon kopi sou papye pandan ou ap pran w la.

Enfòmasyon Idantifikasyon Pèsonèl

Nou ka mande ou enfòmasyon idantifikasyon pèsonèl an rapò ak itilizasyon oswa patisipasyon ou, oswa nan pran randevou, kominikasyon, nan enskripsyon pou manm, nan gwoup diskisyon, nan demann pou enfòmasyon oswa sijesyon, nan demann vizitè yo pou pwodwi oswa sèvis gratis oswa enfòmasyon adisyonèl (tankou nan imèl y ap voye ba nou), ak nan koneksyon avèk lòt aktivite, sèvis oswa resous nou mete disponib sou nenpòt nan sit nou yo. Nan tout ka sa yo, n ap kolekte enfòmasyon konsènan idantifikasyon pèsonèl nan men ou sèlman si ou soumèt enfòmasyon sa yo ba nou ak volonte w. Nou p ap janm divilge okenn enfòmasyon konsènan idantifikasyon pèsonèl ou antanke yon itilizatè endividyèl (tankou, pa egzanp, non konplè ou, adrès ou, nimewo telefòn ou, oswa adrès imèl ou) bay okenn twazyèm pati san nou pa resevwa pèmisyon ou. Nou pa vann oswa pataje done ou yo ak twazyèm pati. Menmsi nou fè tout efò posib pou prezève vi prive itilizatè a, nou ka bezwen divilge enfòmasyon pèsonèl kote nou kwè tout bon aksyon sa a nesesè pafwa pou konfòme nou ak yon pwosedi jidisyè ki an vigè yo, desizyon tribinal yo oswa pwosesis legal yo. Nou ka pataje ak lòt moun enfòmasyon demografik ki pa gen lyen ak okenn moun ki idantifye pèsonèlman.

Ki moun nou enfòmasyon ou yo

Nou ka divilge enfòmasyon nou kolekte nan men ou oswa sou ou:

  • bay afilye nou yo;
  • bay founisè sèvis ki travay sou non nou;
  • jan lalwa egzije sa;
  • lè sa mande pou nou pwoteje dwa nou oswa sekirite ou oswa sekirite lòt moun, oswa pou detekte, anpeche, oswa reponn a move itilizasyon sit nou yo.

Anplis de sa, nou ka pataje enfòmasyon ki pa idantifye yo, tankou rapò demografik itilizatè yo ak modèl trafik yo, ak twazyèm pati, tankou chèchè yo.

Sal diskisyon, tablo mesaj, ak fowòm piblik

Tanpri sonje chak fwa ou divilge enfòmasyon pèsonèl sou entènèt la ak pwòp volonte w – pa egzanp sou tablo mesaj, atravè imel, oswa nan zòn diskisyon yo. – lòt moun ka kolekte epi itilize enfòmasyon sa yo. An rezime, lè ou poste enfòmasyon pèsonèl sou Entènèt la nan kote ki aksesib piblikman, ou ka resevwa mesaj endezirab nan men lòt moun an retou.

Sekirite

Sit sa yo pran tout prekosyon pou pwoteje enfòmasyon itilizatè yo. Lè itilizatè yo soumèt enfòmasyon sansib atravè sit yo, nou fè anpil efò pou asire enfòmasyon yo pwoteje sou entènèt epi pwoteje yo lè w pa anliy. Lè fòmilè enskripsyon/donatè/randevou/chat nou an mande itilizatè yo pou yo antre enfòmasyon sansib (tankou nimewo kat kredi), enfòmasyon sa yo kripte epi yo pwoteje yo ak pi bon lojisyèl chifreman nou konnen nan endistri a – SSL.

Pandan nou itilize SSL cryptage pou pwoteje enfòmasyon sansib sou Entènèt la, nou byen pwoteje enfòmasyon itilizatè yo lè yo pa anliy tou. Se sèlman anplwaye ministè ki bezwen enfòmasyon yo pou fè yon travay espesifik (pa egzanp, faktirye nou an oswa yon reprezantan sèvis kliyan yo ki gen aksè ak enfòmasyon ki idantifye moun yo pèsonèlman. Finalman, sèvè yo ki estoke enfòmasyon pèsonèl idantifyab yo nan yon anviwònman sekirize.

Nou menm ak founisè sèvis nou yo ka kolekte otomatikman kèk enfòmasyon teknik nan òdinatè ou an oswa aparèy mobil an sou tan ak sou diferan sit entènèt lè w ap itilize sit yo lè w ap itilize cookies (Kouki - z) oswa teknoloji menm jan an, tankou adrès Pwotokòl Entènèt ou a, kalite navigatè a, operasyon sistèm ou an, paj ou gade sou sit yo, elatriye. Enfòmasyon sa a pèmèt nou avèk founisè sèvis nou yo rekonèt ou epi pèsonalize eksperyans ou si ou retounen sou sit yo, amelyore sit yo ak sèvis nou bay yo, epi ba ou piblisite ki vize sa ki enterese ou.

Chwa Ou yo

Si ou pa vle sit yo kolekte enfòmasyon atravè itilizasyon cookies, ou ka mete navigatè entènèt ou an pou rejte cookies nan sit yo. Si ou vle revize oswa korije enfòmasyon kontak nou genyen nan dosye w yo oswa si w bezwen enfòme nou ki jan ou vle yo itilize enfòmasyon kontak ou yo, tanpri kontakte anplwaye nou yo gras ak enfòmasyon kontak ki anba a yo. Lè ou kontakte nou osinon soumèt kontni atravè sit yo, si ou vle rete anonim, ou pa ta dwe di nou non ou oswa non zanmi ou oswa nenpòt lòt moun nan. Pou pwoteje konfidansyalite ou konplètman, pa bay okenn enfòmasyon ou panse ki ka idantifye ou oswa idantifye lòt moun.

Notifikasyon Chanjman yo

Si nou chanje règleman nou yo, n ap poste chanjman sa yo nan deklarasyon sa a, nan paj dakèy la, ak/oswa lòt kote nou konsidere ki apwopriye pou itilizatè nou yo toujou konnen ki enfòmasyon nou kolekte, ki jan nou itilize yo, ak nan ki sikonstans, si genyen, nou divilge yo.

Lòt bagay

Itilizasyon ak Règ sou Konfidansyalite ki etabli nan sit yo gouvène ak entèprete daprè lwa Etazini ak Eta Florida yo, san yo pa bay efè ki relatif ak konfli sou lwa yo. Si gen nenpòt pati yo jije ilegal, nil, oswa ki pa aplikab, y ap konsidere pati sa a divizib, epi li p ap afekte validite ak kapasite pou egzekite lòt dispozisyon yo. Nou kapab, nan diskresyon nou, ranplase oswa amande dispozisyon sa yo ak yon lòt dispozisyon. Sa a etabli tout konpreyansyon ak akò ki genyen ant nou konsènan sit yo ak nenpòt materyèl, kominikasyon, transmisyon, oswa sa ki afiche sou sit yo. Nou rezève dwa pou ou revize politik la nenpòt ki lè pandan n ap mete afichaj sa a ajou. Ou dakò pou ou respekte tout revizyon sa yo, epi ou ta dwe li epi revize yo detanzantan.

Kontakte nou

Si ou gen nenpòt kesyon sou dokiman sa a, tanpri kontakte nou nan:

Community Pregnancy Clinic

Pam Stenzel

940 Fifth Avenue

North Naples, FL 34102

612-812-1284

pamstenz819@gmail.com

Kondisyon pou Itilizasyon sa a Règ sou enfòmasyon konfidansyèl yo te dènye mete ajou 29 avril 2020.