Ou anvizaje avòte? Twa (3) Bagay Ou Dwe Konnen

Èske w ap mande, “Èske mwen ansent?” Gen twa pwoblèm medikal ki enpòtan pou ou ou dwe konnen anvan ou deside ki sa w ap fè aprè:

1. Ou bezwen chèche konnen si gwosès ou an reyalizab.

Apeprè 20% nan gwosès yo pa reyalizab. Sa vle di yon bagay pa t byen mache epi gwosès la gen chans pou li kanpe poukont li. Yon tès gwosès ki soti pozitif pa ka konfime si ou ansent. Sèl fason pou konfime vyabilite yon gwosès medikalman se lè ou fè yon ekografi. Gen plizyè rezon ki fè yon gwosès ka reyalizab. Ekip medikal free pregnancy clinic nou an ap pran tan pou reponn tout kesyon ou yo.

Depi gwosès ou a konfime, ou bezwen konnen egzakteman nan ki etap ou ye.

Lè ou konnen egzakteman nan ki etap gwosès ou a ye, sa ap ede ou detèmine ki opsyon ki disponib pou ou. Kit ou ap konsidere revokasyon, paran, oswa adopsyon, gen diferan pwosedi, depans, ak lòt pwoblèm medikal ki varye selon konbyen semèn ou ansent. Sèl fason pou konnen egzakteman nan ki stad ou ye se lè ou fè yon ekografi epi pran mezi ti bebe a.

Si ou ansent, ou bezwen fè tès pou Maladi ki Transmèt Seksyèlman [Sexually Transmitted Disease, STD] (MTS).

Li enpòtan pou fè tès ou epi, si sa nesesè, fè tretman pou MTS yo. Si ou nan yon pwosesis avòtman epi ou gen klamidya oswa gonore, risk ou genyen pou ou atrape Maladi enflamatwa pèlvyèn [Pelvic Inflammatory Disease, PID] nan ogmante a 25%. Apeprè 50% nan tan yo klamidya ak gonore pa gen okenn sentòm, kidonk menm si ou santi ou byen, ou ta dwe toujou fè tès. Si w ap anvizaje pou w paran oswa adopsyon, gen omwen 8 ETS ki ka afekte devlopman ti bebe w la anpil lè yo pa trete yo.

Community Pregnancy Clinics yo ofri tès gwosès gratis, tès ETS gratis ak ekografi gratis. Ou pare pou w pran yon randevou?