Ki sa ou bezwen konnen konsènan gwosès ektopik

Avèk anilasyon Roe vs Wade la, gen anpil rimè k ap sikile sou gwosès ektopik. Community Pregnancy Clinics, Sante fanm yo Se Priyorite Nou Lè nou bay enfòmasyon egzat, veridik sou opsyon gwosès yo, klinik medikal nou an ki pa gen ofbjekti fè lajan an pran swen fanm nan chak etap nan pwosesis la. Ou ka gen anpil kesyon konsènan gwosès ektopik, epi nou pa vle ba ou yon repons sèlman, men yon repons ki se laverite.

Ki sa yon gwosès ektopik ye?

Yon gwosès ektopik se lè yon anbriyon enplante yon lòt kote ki pa nan iteris manman an (souvan nan tib tronp lan). Malgre yon gwosès ektopik konte pou sèlman 2% nan tout gwosès yo, li ka mete lavi manman an an danje si yo pa trete l.

Ki jan m ap fè pou m konnen si mwen gen yon gwosès ektopik?

Aprè li fin resevwa yon tès gwosès pozitif, yon ekografi ka wè si gwosès ou a sitye nan iteris la epi detèmine si li reyalizab. Si ou pa fè yon ekografi epi ou gen yon gwosès ektopik, sante ou an danje. Tibebe a ka kontinye grandi nan tib tronp falòp ou jiskaske li kase, sa ki ka koute w lavi ou, ak lavi tibebe w la. Èske w ap mande “ki Kote ki gen yon ekografi gratis ki tou prè mwen?” CPCI ofri tès ekografi gratis. Si w gen enkyetid, pwograme yon ekografi avèk nou jodi a menm.

Ki sa mwen ta dwe fè si gwosès mwen an ektopik?

Si rezilta ekografi a ak rezilta laboratwa ou yo montre gwosès ou a ektopik, y ap trete w medikalman oswa chirijikal. Ou ka bezwen fè operasyon lapawoskopik pou retire gwosès la nan tib twonp falòp ou a. Tanpri sonje pwosedi gwosès ektopik sa a se pa yon avòtman. Pandan yon pwosedi gwosès ektopik, doktè a retire tibebe a nan tib tronp falòp la. Kounye a, doktè pa gen teknoloji pou sove lavi anbriyon an pandan yon pwosedi gwosès ektopik lè yo transpòte tibebe a nan iteris manman an.

Èske entèdiksyon sou avòtman an limite tretman yon gwosès ektopik?

NON! Avòtman se touye entansyonèlman yon moun inosan. Tretman gwosès ektopik yo fèt byen bonè nan gwosès la pou lavi/sante manman an. Kounye a, nou nan yon moman kote pa gen okenn fason pou sove ti bebe a pandan tretman sa a. Se pa entansyon nou pou touye ti bebe a, pa gen okenn fason pou sove li. Lavi manman an kapab sove gras ak tretman gwosès ektopik la.

Si w gen enkyetid sou gwosès ou a, tanpri vizite youn nan klinik gwosès gratis nou yo. Community Pregnancy Clinics yo ofri tès gwosès gratis, tès ETS ak ekografi. Pran yon randevou jodi a menm nan Gainesville, Sarasota, Fort Myers, oswa Naples.