Ekografi Gratis

Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou konnen ki jan li enpòtan pou ou jwenn sèvis ou bezwen lè w ap chèche yon ekografi gratis ki touprè m, pou w ka pran yon bon desizyon konsènan gwosès ou. Aprè w fin resevwa yon tès gwosès pozitif nan klinik nou an, nou rekòmande ou pran yon randevou pou yon ekografi.

Konfime gwosès ou an reyalizab ak yon Ekografi gratis nan Naples

Si ou ansent, li enpòtan pou fè yon ekografi pou konfime gwosès ou a reyalizab – li nan iteris la epi li gen yon batman kè. Daprè CDC, 1-2% nan tout gwosès Etazini se gwosès ektopik (oswa tibal) ki vle di tibebe a ap grandi nan tib twonp falòp manman olye de iteris li. Malgre sa a ra, nou vle asire nou ou pa gen yon gwosès ektopik (oswa tibal) paske li ka menase lavi w.

Community Pregnancy Clinics anba lavil Naples

940 5th Avenue North, Naples, FL 34102

Community Pregnancy Clinics nan sant vil Naples

2977 Goodlette-Frank Road Suite 51, Naples, FL 34103

Dekouvri konbyen tan gwosès ou a genyen ak yon ekografi gratis nan Fort Myers

Daprè UF Health, gwosès se peryòd tan ant konsepsyon ak nesans, epi pandan tan sa a, ti bebe a ap grandi anndan vant manman li. Laj jestasyonèl yo mezire an semèn ki kòmanse nan premye jou dènye sik manstriyèl fanm nan jiska dat aktyèl la. Pandan w ap benefisye yon ekografi gratis nan Community Pregnancy Clinics nan Fort Myers la, w ap chèche konnen laj jèstasyonèl tibebe w la ak nan ki pwen ou ye nan gwosès la.

Community Pregnancy Clinics nan Fort Myers

8660 College Pkwy Suite 200, Fort Myers, FL 33919

Detèmine opsyon gwosès ou genyen yo ak yon ekografi gratis nan Sarasota

Kit ou anvizaje kanpe gwosès la, vin paran, oswa adopsyon, pwosedi, depans, ak lòt pwoblèm medikal yo varye selon konbyen semèn ou genyen depi w ansent. Si w ap chwazi paran oswa plase l nan adopsyon, fè yon ekografi pèmèt nou bay dokiman ki pou ede ou aplike pou asirans ak lòt resous ki mande konfimasyon gwosès la. Li enpòtan pou ou pa konsidere yon avòtman chimik oswa ou pa pran grenn avòtman yo san yo pa fè yon ultrason anvan pou verifye vyabilite ak kantite tan gwosès la genyen. Daprè Mayo Clinic, men risk ki genyen pou ou pran konprime pou Avòtman Chimik san ou pa fè yon ekografi:

  • Gwosès Ektopik
  • Avòtman ki pa konplè
  • Enfeksyon
  • Emoraji

Community Pregnancy Clinics nan Sarasota

1419 7th Street, Sarasota, FL 34236

Mennen yon manm nan fanmi w oswa yon zanmi w nan ekografi gratis ou a nan Gainesville

Aprè li fin resevwa yon tès gwosès pozitif nan klinik nou an, pèsonèl medikal nou yo ap detèmine si yo ka fè yon ekografi a nan moman sa a oswa si l ap nesesè pou pran yon lòt randevou. Kit ou nan Naples, Fort Myers, Sarasota, oswa Gainesville, nou envite ou mennen patnè w, manm fanmi w, oswa zanmi w, nan randevou ekografi gratis ou a.

Community Pregnancy Clinics nan Gainesville

1800 W University Ave, Suite 310, Gainesville, FL 32603

Jwenn repons ak yon ekografi gratis nan klinik medikal mobil nou yo

Anvan ou vizite youn nan klinik medikal mobil nou yo pou yon ekografi gratis, ou dwe pwograme pou yon tès gwosès ak konsiltasyon ak yon enfimyè avan. Ou ka gade Kalandriye Klinik Mobil Nou Yo pou w ka jwenn ki kote de klinik mobil nou yo ap ye. Pou ou pran yon randevou nan Klinik mobil 1 an, rele nan 239-940-1559, epi pou ou pran yon randevou nan Klinik mobil 2 a, rele nan 941-993-5072. Pèsonèl medikal nou an ap ede w jwenn repons ou bezwen yo konsènan gwosès ou a.

Si w santi w kontrarye akoz sante seksyèl ou, Community Pregnancy Clinics yo la pou ede w. Pran yon randevou nan youn nan klinik pou gwosès gratis nou yo jodi a menm.