Efè ekspozisyon konprime planin nan sou Sante Fanm yo

Daprè Statistica, anviwon 65% fanm Etazini ap itilize yon fòm kontrasepsyon nan moman an. Pandan gen plizyè fòm kontrasepsyon, se konprime planin nan yo pi souvan itilize pami fanm ki ant 20-29 lane. Malerezman, anpil fanm ki pran konprime a pa byen konprann nan ki fason li afekte kò yo.

Si w pran konprime planin, sant resous pou gwosès nou an kwè ou merite pi bon. Sant resous pou gwosès nou an vle ba ou enfòmasyon reyèl sou sistèm repwodiktif ou ak metòd kontrasepsyon yo, pou ou ka pran pi bon desizyon sou sante seksyèl ou.

Sante Repwodiktif Fanm yo

Se òmón yo ki reglemante sistèm repwodiktif yon fanm, de nan òmón repwodiktif enstrimantal yo se estwojèn ak pwojestewòn. Pandan chak mwa, nivo òmón repwodiktif yon fanm varye selon faz li ye nan sik manstriyèl li.

Chak mwa, pawa iteris yon fanm ogmante pandan estwojèn li ap ogmante epi kò li ap prepare l fizikman pou gwosès. Si li pa rive ansent, estwojèn li ap diminye, pawa matris li pral koule (sa ki lakòz li gen règ li), epi pwojestewòn li ap ogmante.

Chema natirèl òmón fanm yo ki kreye yon sistèm repwodiktif ki an sante yo enkwayab! Men, malerezman, konprime planin nan fèmen chema òmón natirèl sa yo konplètman. Nou jwenn sa a fristran kòm medikaman yo sipoze ede kò nou fonksyone byen, se pa kanpe fonksyònman natirèl yo!

Enpak sou Sante Repwodiktif Fanm yo

Lè yon fanm pran konprime a, li ba li yon nivo pwojestewòn sentetik (progestin) ak estwojèn ki toujou ba. Nivo òmón sa yo ki ba yo voye fidbak negatif nan sèvo a pou li sispann eksitasyon nan FSH (yon òmòn ki deklannche devlopman nan yon zigòt nan ovè a). Kòm rezilta:

 • Estwojèn li pa monte
 • Li pa ovile
 • Pwojestewòn li pa monte
 • Pawa iteris li mens
 • Li pa gen yon manstriyasyon ki an sante

Manstriyasyon yon fanm genyen lè li pran konprime a, li pa gen yon bon manstriyasyon Olye de sa, se yon emoraji privasyon ki soti nan yon retrè òmòn yo pwograme.

Efè segondè konprime planin nan

Si w pran konprime planin nan oswa si w pran konprime avòtman an, ou merite konnen ki jan konprime sa yo ka afekte kò w. Efè segondè nou pi souvan tande konprime planin nan genyen se tèt fè mal, kè plen, tete fè mal, chanjman nan lè pou règ ou vini, ak tach sou po w. Sepandan, gen kèk efè segondè grav anpil nan konprime a anpil fanm pa konnen. Gen kèk ladan yo ki:

 • Ogmante risk kansè (tete ak matris)
 • Kowagile san an
 • Tansyon wo
 • Fè dansite zo yo fèb
 • Bay depresyon
 • Chanje imè w
 • Bay Bouton
 • Fè w gwosi

Pi bon fason pou ou jere sante repwodiktif ou


Erezman, gen lòt fason san konte konprime planin nan pou jere sante repwodiktif ou ak reyalize balans òmón ou (san okenn efè segondè!). FEMM se yon pwogram sante ki baze sou konesans ak repwodiksyon ki anseye fanm lyen ki genyen ant sante yo ak òmón yo. Si w gen pwoblèm tankou gwo kranp, règ ou douloure, bouton, oswa PCO, oswa ou vle jwenn yon pi bon konpreyansyon sou kò ou, nou ankouraje w kontakte yon enstriktè FEMM oswa yon doktè.

Si w pran konprime a, nou ankouraje w pou w rive nan rasin pwoblèm kò w ap rankontre yo. Konnen kò ou merite pi bon swen an, epi li pa merite sa a solisyon kole pyese sa a ki lakòz plis mal pase byen.

Community Pregnancy Clinics yo ofri Tès ETS gratis, tès gwosès gratis, ak ekografi gratis. Pran yon randevou nan Naples, Fort Myers, Sarasota, oswa Gainesville jodi a menm!