Èd gratis pou gwosès nan Florida

Gwosès ka yon moman akablan nan lavi yon fanm. Kit ou te pè oswa eksite pou rezilta tès gwosès pozitif ou a, Community Pregnancy Clinics ap sipòte ou pandan nouvo chapit sa a nan lavi ou. Avèk 5 klinik fizik ak 2 klinik medikal mobil ki nan tout Florida a, Community Pregnancy Clinics ofri sèvis gratis epi ki konfidansyèl tankou tès gwosès, tès ETS, ekografi, ak plis ankò. Ansanm ak plizyè milye lòt sant resous gwosès atravè peyi a, klinik nou yo egziste pou sèvi fanm epi konekte yo ak resous apwopriye yo.

Selon yon etid Charlotte Lozier Institute fè, gen prèske 3,000 sant resous gwosès nan peyi Etazini. An 2019, sant gwosès yo te sèvi apeprè 1.85 milyon moun nan tout peyi a, sèvis yo te estime pou yon valè total ki monte a plis pase $266 milyon. Pandan Community Pregnancy Clinics se pi gwo rezo sant gwosès nan Florida a, nou bay plis pase sèvis medikal. Si w ap mande “Èske mwen ansent?” enfimyè nou yo ak konseye nou yo ap ba ou swen, konpasyon, ak chwa w ap bezwen fè pou w ka pran bon desizyon konsènan sante seksyèl ou ak gwosès ou.

Konseye nou yo ale pi lwen pou sipòte fanm, kèlkeswa sitiyasyon yo. Kit ou bezwen sipò emosyonèl, materyèl, fizik, espirityèl, oswa finansyè, ekip k ap pran swen w lan ap mete ou an kontak ak òganizasyon ki kapab ede w. Chak klinik nou yo gen patenarya ak òganizasyon lokal ak gouvènmantal ki ka satisfè bezwen ou genyen nan moman an epi ede ou. Pandan Planned Parenthood di sant resous gwosès yo se fo klinik, nou menm nan Community Pregnancy Clinics bay enfòmasyon medikal egzat ak resous tanjib pou sipòte w pandan ak aprè gwosès la.

Asistans materyèl ak sèvis sosyal gratis nan Naples

Pandan randevou w la nan Community Pregnancy Clinics, konseye nou yo ap koute w avèk konpasyon, y ap tande enkyetid ou genyen nan moman an. Si w vizite youn nan klinik nou yo ki nan Naples epi w bezwen manje oswa rad, n ap rekòmande w vizite St. Matthew’s House oswa St. Vincent de Paul. St. Matthew’s House ap jere yon gad-manje ki gen pwodui ki pa gate. Se biznis lokal yo, mache yo, legliz yo ak moun yo ki bay tout pwodui manje yo. Anplis Chwa Food Pantry yo, St. Vincent de Paul gen yon Sant Asistans pou Fanmi k ap sèvi 15,000 gason, fanm ak timoun ki nan bezwen. Gras ak Sant Asistans pou Fanmi, yon travayè Vensantyen ap mete ou an kontak ak resous ou bezwen yo tankou manje, pwodwi ijyèn, rad, mèb, asistans lojman, dlo, ak sèvis elektrik.

Konsènan sèvis sosyal yo, konseye Naples nou yo souvan refere fanm yo bay WIC ak Florida Department of Children and Families. Daprè Florida Health, timoun ki poko gen 5 lane ki soti nan fanmi ki gen revni ki ba yo oswa modere yo k ap viv nan Florida, yo ekspoze ak risk nitrisyonèl. WIC ofri fanm, tibebe, ak timoun ak benefis manje, ansanm ak evalyasyon nitrisyonèl, konsèy, ak sipò nan bay tete. Florida Department of Children and Families ofri yon varyete asistans ki soti nan Medicaid rive nan asistans lajan kach tanporè, pwovizyon manje, rapò abi, ak gadri. Tou depan de bezwen ou, konseye nou yo pral konekte ou ak resous ki pral ede w pi byen.

Community Pregnancy Clinics anba lavil Naples

940 5th Avenue North, Naples, FL 34102

Community Pregnancy Clinics nan sant vil Naples2977 Goodlette-Frank Road Suite 51, Naples, FL 34103

Lojman gratis ak èd pwofesyonèl nan Fort Myers

Daprè National Alliance to End Homelessness, 31,030 moun pa gen kay nan Florida a, epi 728 ladan yo se san kay pandan yon nwit nan Lee County. Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou rekonèt diyite tout fanm ak gason ki vin jwenn nou, ki nan bezwen epi nou rekonèt sitiyasyon yo souvan difisil.

Si w ansent epi w ap chèche lojman, konseye nou yo nan Fort Myers ap refere w nan Solve oswa Sunlight Home. Solve ofri fanm lojman matènite gratis pou fanm anvan ak aprè gwosès. Anplis lojman gratis la, rezidan yo ap resevwa yon varyete sèvis gratis tankou jesyon dosye, sesyon konsèy, kou parantaj, asistans medikal, referans pou adopsyon, ak founiti pou swen tibebe. Sunlight Home ki sitye l nan Naples, ofri tou lojman pou fanm, kontinyite edikasyon, konsèy sou karyè, teknik akouchman ak parantaj, aksè ak swen medikal, ak fòmasyon pou gen ladrès nan lavi.

Daprè Business Observer, kantite moun ki p ap travay nan Konte Lee a monte a 5,000 aprè siklòn Ian nan. Konseye nou yo nan Fort Myers pral pi lwen pase mete w an kontak ak òganizasyon ki ka ede w pwofesyonèlman. Si w ap chèche yon travay, konseye nou yo nan Fort Myers ap mete w an kontak ak yon òganizasyon lokal ki rele Better Together. Anplis de evite timoun ale nan fanmi dakèy, Better Together mete granmoun yo an kontak ak anplwayè atravè pwogram yo a ki rele Better Jobs. Nan Etazini, Better Jobs ede plis pase 34,000 moun k ap chèche travay, epi ou ka fè pati de ninewo sa a.

Community Pregnancy Clinics nan Fort Myers

8660 College Pkwy Suite 200, Fort Myers, FL 33919

Sèvis sante Medikal ak Sante Mantal nan Sarasota

Pandan klinik gwosès gratis nou yo ofri tès ETS gratis, tès gwosès, ak ekografi, nou refere kliyan yo bay Jinekològ Obstetrisyen pou fè swivi ak gwosès la epi ak swen medikal yo. Si w bezwen yon Jinekològ Obstetrisyen nan Sarasota, konseye nou yo ap konekte w ak CenterPlace Health oswa Sarasota Medical Center. Daprè Plan Ekite Sante Konte Sarasota 2022 a (2022 Sarasota County Health Equity Plan), 26% adilt ki gen laj 18-44 nan Konte Sarasota pa gen asirans sante. Si w pami moun sa yo, CenterPlace Health ka yon gwo resous pou ou paske yo bay rabè byen ba.

Si w ap viv nan Sarasota epi w bezwen sipò sante mantal, konseye nou yo ap refere w nan First Step. First Step ofri sèvis ospitalye, anbilans sèvis sante pou pasyan a distans pou moun ki gen difikilte ak pwoblèm sante mantal oswa pwoblèm toksikomani. Chak pasyan nan First Step resevwa yon plan tretman sante mantal ak toksikomani.

Community Pregnancy Clinics nan Sarasota

1419 7th Street, Sarasota, FL 34236

Swen aprè-avòtman ak tretman ETS nan Gainesville

Daprè Support After Abortion, 82% moun avòtman afekte yo pa konnen ki kote pou yo ale pou gerizon. Si w ap anvizaje avòtman oswa ou te fè yon avòtman nan tan lontan, nou vle ede ou. Si w vizite klinik Gainesville nou an, konseye nou yo ap refere w bay Support After Abortion oswa Project Rachel pou gerizon aprè avòtman. Pou plis konsèy, n ap konekte ou ak Support After Abortion ki bay gason ak fanm sèvis konsèy anonim pou rive nan konnen, youn-ak-youn, gwoup, vityèl, relijye, oswa sektaris. Epi Pwojè Rachèl ofri èd atravè sakreman, retrèt, ak konsèy pou referans pwofesyonèl.

Anplis avòtman, enfeksyon ki transmisib seksyèlman se yon lòt pwoblèm ki afekte fanm yo negativman. Daprè Biwo Sante Fanm yo, plis pase 9 milyon fanm enfekte ak yon MTS chak ane epi yo fè eksperyans pwoblèm sante ki pi grav pase gason, tankou enfètilite. Si w resevwa yon rezilta tès pozitif aprè tès ETS gratis ou a nan klinik nou an, enfimyè Gainesville nou yo ap refere w bay CareSpot Urgent Care oswa Emergency Physicians Medical Center pou tretman.

Community Pregnancy Clinics nan Gainesville

1800 W University Ave, Suite 310, Gainesville, FL 32603

Resous pou Adopsyon ak Konsèy Gwosès San Planifye nan Klinik mobil nou yo

Si w ap chèche resous pou adopsyon oswa konsèy sou gwosès ki pa planifye nan youn nan klinik medikal mobil nou yo, enfimyè nou yo ap mete ou an kontak ak resous ou bezwen yo. Pou plis enfòmasyon sou adopsyon, nou refere kliyan yo bay BraveLove ak Adopsyon Network Law Center. Bravelove gen objektif pou chanje pèsepsyon adopsyon atravè kominikasyon onèt, enfòmatif, ak espwa, BraveLove pataje istwa ki transmèt kouraj yon manman biyolojik lè li remèt ti bebe li a ak yon fanmi ki renmen l. Li se yon gwo resous si w ap anvizaje adopsyon epi si ou bezwen sipò emosyonèl. Pou gidans etap pa etap pandan pwosesis adopsyon an, yon Konseye Adopsyon nan Adoption Network Law Center ap kreye epi diskite avèk ou yon plan adopsyon ak nesans epi l ap ede w chwazi yon fanmi adoptif.

Pou konsèy sou gwosès ki pa planifye, konseye nou yo ap konekte ou ak Optionline. Si w panse ou ansent, ou ka rele liy asistans pou gwosès yo nan 1.800.712.4357 oswa itilize diskisyon an dirèk yo nenpòt lè nan jounen an. Optionline ap pale de tout opsyon gwosès ou yo.

Ou ka gade Kalandriye Klinik Mobil Nou Yo pou w ka jwenn ki kote de klinik mobil nou yo ap ye. Pou ou pran yon randevou nan Klinik mobil 1 an, rele nan 239-940-1559, epi pou ou pran yon randevou nan Klinik mobil 2 a, rele nan 941-993-5072.

Si w bezwen èd gratis pou gwosès, Community Pregnancy Clinics yo la pou ou. Pran yon randevou nan youn nan klinik pou gwosès gratis nou yo jodi a menm.