Your Health Blog

Yon pa nan libète

Li istwa yon fanm lavi l te chanje aprè li te vin nan klinik gratis pou gwosès nou an.

Read More

Ki sa w t ap fè si avòtman se pa t sèl opsyon ou genyen?

Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou eksplike reyalite chak opsyon gwosès yon fanm ap konfwonte…

Read More

Bilan yon lane nan Klinik Gwosès Gratis nou an

Nan 2022, nou te bay 5,788 fanm ak gason ki nan Florida sèvis gratis epi ki konfidansyèl.

Read More

Yon istwa konsènan ranvèsman konprime avòtman an

Li te regrèt desizyon li te pran an, li al chèche sou entènèt ki èd ki ka disponib epi li kontakte liy dirèk Abortion Pill Reversal la nan menm sware a.

Read More

Diferans ant Lanmou ak Itilizasyon

Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou pa vle yo itilize w. Nou konnen lanmou ale pi lwen pase santiman tanporè nou konn genyen yo epi ki ka fasilman mennen nou nan sipèfisyalite ak chagren damou.

Read More

Èd gratis pou gwosès nan Florida

Konseye nou yo ale pi lwen pou sipòte fanm, kèlkeswa sitiyasyon yo. Kit ou bezwen sipò emosyonèl, materyèl, fizik, espirityèl, oswa finansyè, ekip k ap pran swen w lan ap mete ou an kontak ak òganizasyon ki kapab ede w.

Read More

Konprann konprime Avòtman an nan Florida

Si ou pran konprime pou Ranvèse konprime Avòtman an nan espas 72 èdtan aprè ou fin pran premye konprime avòtman an, konprime a bloke epi ranvèse efè avòtman chimik la.

Read More

Ekografi Gratis

Nan Community Pregnancy Clinics yo, nou konnen ki jan li enpòtan pou ou jwenn sèvis ou bezwen lè w ap chèche yon ekografi gratis ki touprè w, pou w ka pran yon bon desizyon konsènan gwosès ou.

Read More

Tès Pou Detèmine ETS ak MTS gratis

Lè yo ofri tès ETS ak tès MTS gratis, pèsonèl medikal ki sètifye nou yo pare pou ba w enfòmasyon ak repons sou MTS yo.

Read More